Online Book Fair

ค้นหาโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หมายเหตุ พิมพ์ชื่อโรงเรียน ด้วยคำบางส่วน หรือคำเต็ม เช่น ค้นหา “โรงเรียนดาราวิทยาลัย” สามารถพิมพ์บางส่วน “ดารา” แล้วกด ค้นหา

ยอดซื้อผ่านเว็บไซด์แลนดิ้งเพจโรงเรียน ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุน หนังสือเข้าห้องสมุดให้กับโรงเรียน

หมายเหตุ : หากไม่พบชื่อโรงเรียนที่ต้องการ แสดงว่า
โรงเรียนของท่านยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
สามารถแจ้งบรรณารักษ์ห้องสมุดให้เข้าร่วมโครงการกับนานมีบุ๊คส์ได้ทันทีที่
โทร.02-662-3000 ต่อ 1555